wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kontakt

Regulamin

Niniejszy Regulamin przedstawia warunki korzystania ze Sklepu Internetowego działającego pod adresem https://liofit.pl oraz określa zasady składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży na odległość przy wykorzystaniu Systemu Sprzedaży Online, a także korzystania przez Klientów z usług za jego pośrednictwem.

Firma LioFit.pl  prowadzi sprzedaż internetową produktów spożywczych, skierowanych do konsumentów i przedsiębiorców. Sprzedaż wysyłkowa realizowana jest na terenie RP oraz do wybranych krajów UE.

Nr rachunku bankowego:
89 1140 2004 0000 3002 8163 0016 mBank
Kod BIC (Swift): BREXPLPWMBK
NIP: 553 243 14 99

REGON: 243629787
Kontakt ze Sprzedawcą: tel.: 607 75 99 85, e-mail: sklep@liofit.pl
Adres do zwrotów oraz korespondencji: ul. Myśliwska 84, 43-370 Szczyrk

I. DEFINICJE


Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
 1. Kupujący (Klient) – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Konto – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
 4. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 5. Sklep (Sklep Internetowy) – system sprzedaży w sieci Internet dostępny pod adresem www.liofit.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
 6. Strona – Sprzedawca (Usługodawca) lub Klient;
 7. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży;
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
 9. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 10. Sprzedawca – Liofit;
 11. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj, liczbę i wartość Towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 13. Bank-mBank S.A.usługa Integratora Płatności PayNowusługa płatnicza świadczona przez Bank, uruchomiona w ramach niniejszej promocji, która umożliwia natychmiastowe przyjmowanie płatności za sprzedawane przez przedsiębiorcę towary i usługi.
II. POSTANOWIENIA STRON
 1. Każda ze Stron zobowiązana jest do spełnienia swojego świadczenia, tj. do wykonania zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. Towary prezentowane przez Sprzedawcę na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty dla Klienta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu i korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia Usług zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.
 5. Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca zobowiązany jest wysłać Towar Kupującemu, nie później niż siedem dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że w Umowie Sprzedaży wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru.
III. ZAMÓWIENIA
 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Złożenie Zamówienia nie wymaga Rejestracji Klienta w Sklepie.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać wyboru Towaru, zalogować się na Konto Klienta albo podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas składania Zamówienia oraz sfinalizować Zamówienie podejmując kolejne kroki w oparciu o proces zakupu i wyświetlane Klientowi informacje.
 4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 6. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5 dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Informacja o Zamówieniu i etapie jego realizacji dostępna jest drogą mailową, telefonicznie u Sprzedawcy lub jeśli Klient rejestrował swoje Konto, historia zamówień jest widoczna po zalogowaniu w Sklepie.
 8. Do Zamówienia wystawiana jest faktura życzenie Klienta i wysyłana drogą mailową na adres wpisany w Zamówieniu. Złożenie Zamówienia w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie faktury w postaci elektronicznej. Wysłanie faktury następuje po zrealizowaniu Zamówienia.
 9. Sprzedawca może odmówić realizacji Zamówienia bez podania przyczyny lub anulować go jeśli uzna, że Towar będzie narażony na zepsucie lub uszkodzenie.
 10. Klient nie może anulować Zamówienia oraz wprowadzać w nim zmian, jeśli zostało wysłane lub jest przygotowane do wysyłki. Może zrezygnować z Zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania Zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli Zamówienie jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.
IV. CENY, SPOSOBY DOSTAW I PŁATNOŚCI, ODBIÓR PRZESYŁKI
 1. Ceny Towarów w Sklepie podane są w złotych polskich (PLN) i są cenami BRUTTO.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, które ponosi Klient. W ustalonych przypadkach koszty dostawy są po stronie Sprzedawcy, tym samym Klient opłaca tylko wartość Zamówienia.
 3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. W przypadku wysyłki poza granice Polski, koszty dostawy uzgadniane są indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym, przy czym koszt transportu pokrywa Klient.
 5. Koszty dostawy nie obejmują wnoszenia Towaru do domu Klienta. Zakres obowiązku firmy kurierskiej ogranicza się do rozładowania przywiezionej przesyłki, bez wniesienia.
 6. Wysyłka realizowana jest od poniedziałku do piątku. Termin otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji Zamówienia i czasu dostawy.
 7. Czas realizacji Zamówienia dla Konsumenta wynosi do 7 dni roboczych. Standardowy termin kompletacji Zamówienia wynosi od 24 do 48 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego, autoryzacji transakcji w przypadku płatności elektronicznych lub potwierdzenia zgodności zamówienia przez Klienta w przypadku płatności za pobraniem.
 8. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich.
 9. Czas dostawy od momentu nadania przesyłki wynosi do 2 dni roboczych.
 10. Koszty wysyłki opisuje zakładka DOSTAWA, która stanowi integralną część Regulaminu. W procesie składania Zamówienia, Klient wybiera jedną z dostępnych opcji dostawy.
 11. Sprzedawca dopuszcza odbiór osobisty Towaru z magazynu Sklepu wyłącznie po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym i uzgodnieniu terminu odbioru.
 12. Klient dokonuje płatności za Towar, wybierając jeden ze sposobów:
 • przedpłata przy użyciu bramki płatniczej PayNow,
 • tradycyjny przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy 89 1140 2004 0000 3002 8163 0016
 • za pobraniem - płatność kurierowi przy odbiorze Towaru.
 1.  W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy Sprzedaży przez Klienta, przesyłka zostanie zwrócona Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy Sprzedaży przez Kupującego Sprzedawca może wezwać Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy Sprzedaży przez Kupującego, co oznacza pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do zapłaty.
 2. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę. W przypadku stwierdzenia:
 • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 • niekompletności przesyłki,
 • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag w obecności osoby doręczającej i innego świadka oraz niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera.
 1. Klient w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
 2. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu Cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
 3. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA - ZWROT TOWARU I REKLAMACJA
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w Ustawie o prawach Konsumenta art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt.3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt.4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Dla skuteczności odstąpienia od Umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu.
 3. W razie odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Umowa uważana jest za niezawartą, a Strony są zobowiązane do zwrotu tego, co świadczyły w stanie niezmienionym. Klient odsyła towar na własny koszt pod adres wskazany do zwrotów.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Kupujący wysyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wraz z Towarem, termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany Towar nie może być używany, poza sprawdzeniem przez Klienta zgodności Towaru z Zamówieniem.
 5. Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku braku zwrotu Towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania wartości sprzedaży do czasu zwrotu Towaru. Zwrot kwoty następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Zwrotowi nie podlegają produkty:
 • o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 • które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 1. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów Towaru za zaliczeniem pocztowym / pobraniem.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamówiony produkt do wysokości jego ceny.
 3. Produkty z czekolady są z natury kruche i pomimo licznych zabezpieczeń w postaci opakowania zewnętrznego oraz kartonika wysyłkowego mogą ze względu na rodzaj dostawy (paczka pocztowa, przesyłka kurierska) ulec ukruszeniu lub ułamaniu, co oczywiście nie obniża ich walorów smakowych i wartości produktu, jednak wizualnie może nie odpowiadać Klientowi. Prosimy wziąć pod uwagę taką ewentualność przed złożeniem zamówienia.
 4. Zgodnie z Ustawią z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z Umową, Kupujący traci swe uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru żywnościowego z Umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Towaru z Umową, jednak nie później niż 3 dni od dnia otrzymania Towaru dostarczanego do miejsca zamieszkania Kupującego.
 5. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: LioFit ul. Myśliwska 84, 43-370 Szczyrk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@liofit.pl. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych Towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.
 6. W przypadku zwrotu Zamówienia do nadawcy z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Kupujący ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu Zamówienia. Produkty nieodebrane lub nieopłacone zwroty podlegają utylizacji w terminie 7 dni od powrotu do magazynów kuriera, poczty lub Sprzedawcy.
 7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
VI. DANE OSOBOWE
 
Kwestia zachowania prywatności swoich klientów zgodnie z ustawą RODO obowiązującą od 25.05.2018r.
 1. Zasady ochrony danych osobowych zostały określone w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI, która opisuje m.in. cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, czas ich przetwarzania oraz prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie wpisanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.
 3. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
 4. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.
VII. NEWSLETTER
 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zamawiając Newsletter – usługę udostępnioną przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym.
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zawierająca biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera.
VIII. COOKIES
 
Szczegółowe zasady korzystania przez Sprzedawcę z plików "cookies" oraz zasad przetwarzania danych gromadzonych za ich pomocą znajduje się w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI oraz COOKIES
 1. Sklep korzysta z plików "cookies".
 2. Pliki "cookies" (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki "cookies" oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.
 4. Pliki "cookies" wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Klientów (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • dostosowania działania Sklepu do potrzeb Klientów.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje ciasteczek: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Ciasteczka „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki "cookies" przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików "cookies" lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików "cookies" w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików "cookies". Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików "cookies". Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików "cookies" mogą wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności Sklepu.
IX. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
 • przedstawienie oferty Sklepu;
 • możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów Sprzedaży na odległość;
 • informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia.
 1. Dostęp do powyższych Usług nie wymaga Rejestracji.
 2. Możliwość korzystania z Konta Klienta wymaga dokonania Rejestracji.
 3. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików "cookies" oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 4. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
 • system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień;
 • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall);
 • zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa;
 • aktywowaną funkcję akceptacji plików "cookies" oraz Java Script w przeglądarce internetowej;
 • oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 1. Uwagi związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
X. UWAGI KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klienci mają dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki Regulamin w menu poziomym Sklepu oraz w jego stopce.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody właściciela.
 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu