wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności
Kontakt

Polityka prywatności

LioFit przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności swoich Klientów. Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Niniejszy dokument określa zasady na jakich chronione są dane osobowe osób korzystających ze serwisu www.liofit.pl
Polityka prywatności i plików "cookies" opisuje rodzaj gromadzonych Danych Osobowych Użytkownika Serwisu, sposób ich gromadzenia i wykorzystania, a także ich przechowywania oraz ewentualnego udostępniania, a także opisuje, jakie prawa przysługują Użytkownikowi Serwisu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

SPIS TREŚCI:
 1. Administrator
 2. Definicje
 3. Zbieranie danych osobowych
 4. Rodzaje gromadzonych danych osobowych
 5. W jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo przetwarzamy dane osobowe
 6. Uprawnienia użytkownika Serwisu
 7. Odbiorcy danych osobowych
 8. Przetwarzanie danych dzieci
 9. Przekazywanie danych poza EOG
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 11. Korzystanie z wtyczek
 12. Bezpieczeństwo danych osobowych
 13. Zmiana polityki prywatności i plików "cookies"
I. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Majdak, ul. Łączna 41, 34-323 Kocoń
adres e-mail: sklep@liofit.pl

II. DEFINICJE
 1. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Polityka prywatności i plików "Cookies"- niniejszy dokument zwany dalej „Polityką”;
 4. Serwis – Sklep Internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.liofit.pl.
 5. Użytkownik Serwisu – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy lub korzystająca z przynajmniej jednej usługi wykonywanej przez Serwis.
 6. Bank - mBank S.A. usługa Integratora Płatności PayNow - usługa płatnicza świadczona przez Bank, uruchomiona w ramach niniejszej promocji, która umożliwia natychmiastowe przyjmowanie płatności za sprzedawane przez przedsiębiorcę towary i usługi.
III. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zbiera dane Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem https://www.liofit.pl. Dane te zbierane są zgodnie z zasadami określonymi w RODO, wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Administratora usług związanych z korzystaniem z Serwisu dostępnego pod adresem https://www.liofit.pl. Ponadto Administrator zbiera informacje o aktywności Użytkownika Serwisu (więcej informacji w tym zakresie znajduje się w rozdziale pt. POLITYKA COOKIES).

IV. RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Rodzaj danych gromadzonych przez Administratora zależy od usługi oferowanej przez Serwis, z której korzysta Użytkownik. Przykładowo przy zakładaniu konta jest to adres e-mail oraz hasło, przy korzystaniu z usługi Newsletter- adres e-mail. Ponadto Administrator w sposób zautomatyzowany zbiera informacje o Użytkownikach za pośrednictwem plików "Cookies".

V. PODSTAWY, CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z RODO oraz z polskim ustawodawstwem krajowym. Rodzaje zbieranych danych osobowych Użytkowników Serwisu, jak również cel oraz podstawy ich przetwarzania są zależne od sposobu korzystania przez Użytkownika Serwisu z prowadzonego przez Administratora pod adresem https://www.sklep.bioczekolada.pl

KORZYSTANIE Z SERWISU
Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (informacje gromadzone za pośrednictwem plików "cookies" lub innych podobnych technologii m.in. adres IP lub inne identyfikatory), przetwarzane są przez Administratora zgodnie z zasadami określonymi zakładce COOKIES.

UTWORZENIE KONTA W SERWISIE (REJESTRACJA)
Osoby zakładające konto w Serwisie proszone są w formularzu rejestracyjnym o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta (adres e-mail oraz hasło). Dane te będą przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta w Serwisie. Użytkownik zarówno podczas rejestracji, jak również po utworzeniu Konta w Serwisie może podać dodatkowe dane osobowe np. imię, nazwisko, miasto, kod pocztowy, telefon. NIP nazwę firmy, ulicę oraz numer domu. Podanie tych danych jest możliwe w ramach korzystania przez Użytkownika z usługi oferowanej przez Administratora i polegającej na prowadzeniu Konta. W przypadku ich podania będą one przetwarzane w celu dostosowania Konta do potrzeb Użytkownika, ułatwienia korzystania z niego, prowadzenia Konta Użytkownika, aby zapewnić mu możliwość korzystania z oferowanych przez Konto korzyści, np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy.  Podanie tych danych jest dobrowolne i można je w każdym czasie usunąć. Ich niepodanie uniemożliwi jednak zapewnienie Użytkownikowi przez Administratora realizacji powyższych celów. Dane osobowe podane podczas zakładania Konta, jak również później podczas korzystania z niego są przetwarzane na podstawie umowy oraz podjęcia na żądanie przyszłego Klienta Sklepu pod adresem https://www.liofit.pl działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto dane osobowe będę przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami– podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami. Dane osobowe przetwarzamy do czasu wykonania umowy (usunięcie Konta z Serwisu, usunięcia danych z Konta, jeżeli ich podanie jest dobrowolne) , a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
Jeżeli Użytkownik Serwisu składa zamówienie towaru wiąże się to z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, natomiast ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego przyjęcia i realizacji.
Dane osobowe Użytkownika Serwisu uzyskane za pośrednictwem formularza składania zamówień są przetwarzane w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy, w szczególności realizacji złożonego zamówienia, m.in. dostawy towaru, kontaktu w związku z koniecznością realizacji zamówienia – podstawa prawna to niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawa prawna to obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w związku z zawartymi umowami jak np. rozpatrzenie reklamacji, gwarancji, rękojmi za wady fizyczne towaru, zwrot towaru– podstawa prawna to obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
 • przekazania danych osobowych Użytkownika do operatora bramki płatniczej PayNow.
Dane są przetwarzane do momentu wykonania umowy, natomiast dane pozyskane w celu realizacji prawnych obowiązków są przetwarzane do momentu ich wypełnienia. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu są przetwarzane do momentu jego realizacji lub złożenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu. Powyższe okresy przetwarzania mogą zostać przedłużone maksymalnie o czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte. 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Użytkownik ma możliwość za pośrednictwem Serwisu wysłać pytanie dotyczące produktu. W takim wypadku podanie danych wskazanych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie.
Dane osobowe podane w Formularzu zapytania i produkt są przetwarzane:
 • w celu i zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do momentu wycofania zgody, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Następnie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

NEWSLETTER
Użytkownik, który ukończył 16 lat oraz udostępni swój adres e-mail w celu przesyłania mu Newslettera, w którym  przesyłane będą informacje handlowe dotyczące produktów i usług, promocji oraz ofert, może korzystać z tej funkcjonalności udostępnianej przez Administratora. Podanie danych wskazanych przy zapisywaniu się na newslettera jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wysyłki newslettera, w którym  przesyłane będą informacje handlowe dotyczące produktów i usług, promocji oraz ofert.
Użytkownik, który ukończył 16 lat oraz udostępni swój numer telefonu dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących może korzystać z tej funkcjonalności udostępnianej przez Administratora. Podanie danych wskazanych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu przesyłania  informacji marketingowych.
Dane osobowe są przetwarzane:
 • w celu otrzymywania drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika Serwisu adres email informacji handlowych dotyczących produktów i usług, promocji oraz ofert lub dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących – na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ustalaniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie, a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte.

VI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA SERWISU

Użytkownikowi przysługuje:
 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • Prawo do usunięcia danych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, w tym profilowania a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pośrednictwem e-mail z wykorzystaniem następujących danych:
Krzysztof Majdak, ul. Żywiecka 41, 34-323 Kocoń, e-mail: sklep@liofit.pl
We wniosku dotyczącym chęci realizacji praw przez Użytkownika Serwisu powinny się znaleźć takie elementy jak:
 • określenie, z jakiego prawa chce skorzystać osoba, której dane dotyczą;
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. otrzymywanie newslettera, wykonanie umowy);
 • oczekiwany sposób rozpatrzenia wniosku.
VII. ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje przy ich przetwarzaniu w zakresie, jaki jest niezbędny do wykonania określonej usługi lub udostępnienia funkcjonalności czyli m.in. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak operator płatności (DotPay), firmom księgowym, prawnym, firmom kurierskim, transportowym, agencjom marketingowym, firmom IT, hostingowym, Google LLC,.
Dane możemy również przekazywać innym podmiotom, kiedy ciąży na nas prawny obowiązek.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

Usługi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu skierowane są do osób które ukończyły 16 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.
Jeśli Strona zebrałaby treści niedozwolone dla osoby nieletniej, jej przedstawiciel prawny może zwrócić się do Administratora w celu korekty, zmiany lub usunięcia tych informacji.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy Partnerzy jak np. Google LLC mają siedzibę w różnych krajach poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Twoje dane będą przekazywane do tych podmiotów w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA (np. Google LLC,– współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
Na żądanie  Użytkownika udostępnimy kopię danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W związku z korzystaniem przez Administratora z plików "cookies", Administrator zbiera informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika Systemu ze stron internetowych. Administrator nie podejmuje jednak wobec Użytkownika decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlega on profilowaniu.

XI. POLITYKA "COOKIES"

Serwis wykorzystuje pliki "cookies", aby zapewnić jak najlepsze działanie Sklepu Internetowego.
Plik "cookies" to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej nasz Serwis (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez osobę odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu.

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE "COOKIES"
Zapisywanie plików "cookies" na urządzeniach końcowych Użytkowników zależy wyłącznie od jego woli. Oznacza to, że kiedy wyrazisz zgodę na zapisywanie plików "cookies", pliki te mogą być czasowo przechowywane w przeznaczonej do tego przestrzeni oraz odczytane przez ich dostawcę. Realizacja poniższych celów jest także uzasadniona prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na zapewnieniu dostępu do Serwisu oraz świadczenia usług na jak najwyższym poziomie (art. 6 ust.1  lit. f RODO).

CEL UŻYWANIA "COOKIES"
Pliki "cookies" są wykorzystywane w celu obsługi rejestracji logowania, prezentacji i personalizacji treści Serwisu, obsługi formularzy, dopasowywania treści Serwisu do preferencji danego Użytkownika, zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz jego funkcjonalności.
"Cookies" są także wykorzystywane w celach funkcjonalnych, personalizacji treści, statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Podstawą gromadzenia informacji o Użytkownikach Serwisu jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu jego produktów i usług, prowadzeniu analiz statystycznych oraz analitycznych, zapewnienie świadczenia usług na najwyższym poziomie.

GOOGLE ANALYTICS
Serwis wykorzystuje piki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym "cookies" Google Analytics należącego do Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), w skrócie Google. Pliki "cookies" są zapisywane na komputerze Użytkownika Serwisu, a następnie przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. Są one wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika Serwisu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu, a także w celach reklamowych. Używanie "cookies" pozwala wyświetlać reklamy personalizowane, prowadzić kampanie marketingowe, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców. Google wykorzystuje także pliki "cookies" konwersji, których głównym celem jest pomoc reklamodawcom w ustaleniu, ile osób klikających reklamy kupiło ich produkty. Pliki te pozwalają reklamodawcom sprawdzić, czy po kliknięciu reklamy użytkownik odwiedził witrynę reklamodawcy. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika Serwisu ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. W witrynie stosowana jest anonimizacja adresów IP, co oznacza, że na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym adres IP Użytkownika Serwisu zostanie uprzednio skrócony przez Google. Pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych przypadkach. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google posiada certyfikację EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Oznacza to, że podmiot ten zobowiązał się do stosowania zasad ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz i statystyk oraz działalności reklamowej. Okres przechowywania danych zebranych za pośrednictwem Google Analytics wynosi 26 miesięcy. Wybór odpowiednich ustawień w przeglądarce pozwala na uniemożliwienie używania i zapisywania plików cookie na urządzeniach, z których Użytkownik Serwisu korzysta przy przeglądaniu Serwisu. Informujemy jednak, że może to wiązać się z brakiem możliwości korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu. Można także zablokować zapisywanie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie odnoszących się do korzystania z witryny (włącznie z adresem IP użytkownika Srwisu). W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczki do przeglądarki, dostępne w linku: Dezaktywacji Google Analytics

GOOGLE ADWORDS
Serwis korzysta z funkcji Google AdWords Remarketing firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Podstawą prawną dla przetwarzania danych Użytkownika Serwisu jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim, prowadzeniu analiz oraz statystyk.
Google AdWords stosuje technologię remarketingu, która umożliwia Administratorowi zwracanie się do Użytkowników Serwisu (a więc osób, które odwiedziły Serwis i w ten sposób zainteresowały się ofertą w nim zaprezentowaną) z reklamą prezentowaną na stronach partnerów Google. Stosowane pliki "cookies" pozwalają więc na rozpoznanie Użytkownika Serwisu podczas jego odwiedzin na stronach naszych partnerów reklamowych, a także na wyświetlanie reklam, które dostosowane są do zainteresowań Użytkownika Serwisu. Zainteresowania Użytkowników Serwisu są również badane za pośrednictwem plików "cookies". Dane zapisane w "cookies" nie są jednak przez Google AdWords wykorzystywane w celu stworzenia profilu Użytkownika Serwisu, a więc nie służą do powiązania ich z innymi danymi osobowymi. Można zablokować korzystanie z "cookies" przez Google, odwiedzając stronę www.google.com/privacy/ads. Informujemy jednak, że może to wiązać się z brakiem możliwości korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu.
Serwis wykorzystuje technologię remarketingu różnych partnerów współpracujących. Technologia ta umożliwia ponowne skierowanie do Użytkowników Seriwsu, którzy już odwiedzili Serwis oraz są zainteresowani ofertą, poprzez ukierunkowaną reklamę na stronach sieci partnerskich. Umieszczenie reklamy odbywa się za pomocą ciasteczek. Pliki "cookies" mogą być wykorzystywane do analizy zachowań Użytkowników Serwisu podczas odwiedzin na stronie internetowej, a następnie mogą być wykorzystywane do ukierunkowanych rekomendacji dotyczących produktów i reklamy opartej na zainteresowaniach.

ZMIANA USTAWIEŃ
Przeglądarki internetowe, a także inne oprogramowania zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu, które zostało podłączone do sieci – domyślnie pozwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu. W konsekwencji umożliwiają zbieranie informacji o osobach odwiedzających Serwis. Jednak dzięki zmianie ustawień przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać przez Użytkownika Serwisu zmodyfikowana lub odwołana. Oznacza to, że Użytkownik Serwisu może np. częściowo ograniczyć zapisywanie plików "cookies" na jego urządzeniu lub całkowicie wyłączyć taką możliwość. Administrator informuje jednak, iż ograniczenie lub uniemożliwienie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na stronach:Chrome | Firefox | Explorer | Opera | Safari

INNE
Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, np Opineo. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Zalecamy zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.

XII. WTYCZKI SOCIAL MEDIA

Nasza witryna korzysta z tzw. wtyczek społecznościowych (“wtyczek”) portali społecznościowych Facebook i Instagram. Usługi te świadczą następujące podmioty:
 • Facebook obsługiwany przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).
 • Instagram obsługiwana przez Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”).
W związku z występowaniem na naszej stronie internetowej powyższych wtyczek, przeglądarka Użytkownika uzyskując dostęp do Serwisu nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest integrowana na stronie dzięki przesyłaniu jej do przeglądarki. Integrując wtyczki, wyżej wskazane podmioty otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wywołała odpowiednią stronę Serwisu, bez względu na to czy posiadasz czy nie posiadasz profilu lub czy jesteś aktualnie zalogowany. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane z przeglądarki do serwera odpowiedniego podmiotu w USA i tam przechowywane. Jeśli Użytkownik Systemu jest zalogowany do jednej z usług, operatorzy mogą natychmiast przypisać jego wizytę w Serwisie do jego profilu na Facebooku, lub Instagramie. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład przycisk “Lubię to” lub “Instagram”, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio do serwera providerów i tam przechowywane. Informacje te są również publikowane w serwisach społecznościowych, na koncie Użytkownika Serwisu na Facebooku lub Instagramie i wyświetlane w jego kontaktach. O tym jakie dane oraz w jakim celu są zbierane przez podmioty Facebook, Instagram, a także o tym jak są przetwarzane i wykorzystywane Użytkownik Serwisu może dowiedzieć się w informacji o ochronie danych stosowanych przez te podmioty.
Polityka prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php
Polityka prywatności Instagram https://help.instagram.com/155833707900388/
Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby Google, Facebook, Twitter lub Instagram powiązał dane zbierane za pośrednictwem Serwisu bezpośrednio z jego profilem w danej usłudze, musi przed odwiedzeniem Serwisu wylogować się z danej usługi. Użytkownik może również całkowicie zablokować ładowanie wtyczek za pomocą dodatków do przeglądarki, np. za pomocą blokady skryptów “NoScript” (http://noscript.net/).

XIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

XIV. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW "COOKIES"

Administrator może w przyszłości zmienić politykę m.in. z w związku ze zmianą obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych lub innych przepisów prawa, zmian w zakresie oferowanych za pośrednictwem Serwisu usług lub funkcjonalności, rozwiązań technologicznych oraz technicznych, które mogą mieć wpływ na postanowienia polityki.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu